Nie odnaleziono wydarzeń!

Rejestracja

Wyciąg ze Statutu Towarzystwa dotyczący zasad przyjmowania nowych członków

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, niepozbawiona praw publicznych i wykonująca zawód lekarza, pielęgniarki, dietetyka, farmaceuty lub inny zawód związany z żywieniem klinicznym.

2. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na podstawie Pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Poniżej zamieściliśmy wzór Deklaracji Przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Plik zawierający Deklarację jest w formacie Word.

Deklaracja Przystąpienia do PTŻKD