Nie odnaleziono wydarzeń!

Walne Zgromadzenie

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków.

1. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy członek Stowarzyszenia zaproponowany przez Zarząd Główny, przy czym kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków winna być zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, lub przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniona w głosowaniu jawnym. Do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, obradom przewodniczy członek Zarządu Głównego, ustalony przez Zarząd Główny.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków odpowiedzialny jest za:

a. organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Członków, w tym, za przeprowadzenie  wolnej dyskusji, możliwość wypowiedzenia się każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia Członków i zrealizowanie porządku obrad, zaproponowanego przez Zarząd Główny, który może zostać zmieniony i uzupełniony i który musi być przyjęty w głosowaniu jawnym,

b. wybór, w głosowaniu jawnym, 4 członków Komisji Mandatowej,

c. wybór, w głosowaniu jawnym, 3 członków Komisji Wyborczej,

d. wybór, w głosowaniu jawnym, 3 członków Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Mandat przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków, zawierającego uchwały zgromadzenia i protokół Komisji Wyborczej, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej już istniejącej, lub nowo wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków, na którym przeprowadzono wybory.

Komisje Walnego Zgromadzenia Członków

1. Komisja Mandatowa wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Mandatowa, określa, czy Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, ze względu na sposób zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd Główny. Decyzja Komisji Mandatowej stwierdzająca ważność lub nieważność Walnego Zgromadzenia Członków jest obowiązująca i ostateczna . Komisja Mandatowa dokonuje zliczania wszystkich oddanych głosów w czasie zarządzonych głosowań, z wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia. Komisja Mandatowa przygotowuje protokół zbiorczy z obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Komisja Wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Wyborcza przeprowadza liczenie głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków ma na celu dokonywanie wyboru władz, przy czym członkowie Komisji Wyborczej tracą, na czas trwania Walnego Zgromadzenia Członków, bierne prawo wyborcze.

3. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Uchwał i Wniosków jest odpowiedzialna za zredagowanie projektu uchwał zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez członków w czasie dyskusji.